Công cụ mạng của IPTP

Máy tính thời gian hoạt động

Mức SLA cho phép %

Được tính toán dựa trên 99,9 % thời gian hoạt động / tính khả dụng như đã nêu trong mức thỏa thuận mức dịch vụ, trong đó thời gian ngừng hoạt động / không khả dụng cho phép là

Thời gian ngừng

Thời gian ngừng hoạt động với khoảng thời gian 22m17s trong khoảng thời gian báo cáo bằng với tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động SLA sau:

Yêu cầu báo giá

Sẵn sàng để bắt đầu?

Yêu cầu báo giá