Tạp chí IPTP

Corporate magazine
Tạp chí IPTP tóm tắt tổng quan về các dịch vụ phổ biến nhất, cũng như giới thiệu về năng lực, sản phẩm và giải pháp của IPTP Networks qua từng năm.