Home » Giải Pháp Kinh Doanh » Quản lý dịch vụ

Quản lý dịch vụ

Các Dịch vụ Quản lý IPTP cung cấp một danh mục đầu tư năng động về các kỹ năng và khả năng hạ tầng CNTT phức tạp, cung cấp quản lý đa dạng phù hợp với mô hình kinh doanh cụ thể của bạn. Các dịch vụ được quản lý của chúng tôi bao gồm: