Email

Cấu hình E-mail:

Incoming mail server:

IMAP (IMAPv4 Protocol supported)
SSL required

Server: imap.iptp.net, port 993

or

POP3
SSL được đòi hỏi
Server: pop.iptp.net, port 995

Outgoing mail server (Tùy chọnl):

SMTP
SSL được đòi hỏi
Server: smtp.iptp.net, port 465, với mật khẩu đăng nhập

Giao diện Web

Vui lòng sử dụng https://webmail.iptp.net để đăng nhập vào email với giao diện web.